Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Κατασκευή Ιστοσελίδων Αθήνα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Η δράση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί τμήμα του Εθνικού Σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Σκοπός της δράσης είναι να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, αναβαθμίζοντας την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Συγκεκριμένα,  μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου:

Να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

Να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

Να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

Να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MME” θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά την αγορά/ αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξη αυτών και κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: “Ψηφιακά Εργαλεία MME”

παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Πρόγραμμα ΙΙ: “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”

παρέχει επιδότηση ψηφιακών επενδύσεων, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Πρόγραμμα IΙΙ: “Ψηφιακές Συναλλαγές”

περιλαμβάνει την αναβάθμιση ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών:

[Α] Κωδικός [Β] Προτεραιότητα [Γ] Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας
Α.01.01

(1)

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού/ διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02 Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
Α.01.03 Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Α.01.04 Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Α.01.05 Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing)
Α.01.06 Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07 Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08 Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09 Industrial data platform templates and software
A.01.10 Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
Α.02.01

(2)

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνονται επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.)
Α.02.02 Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Α.02.03 Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04 Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/ Virtual PBX
Α.03.01

(3)

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02 Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03 Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04 Εργαλεία/ connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
Α.04.01

(4)

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/ EDR, Data Loss Prevention
Α.04.02 Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/ υπηρεσία: SOC service
Α.04.03 Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04 Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/ compliance solutions
Α.04.05 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06 Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Συμπληρωματικές υπηρεσίες που γίνονται δεκτές προς επιδότηση είναι:

[Α] Κωδικός [Β] Θεματική Ενότητα [Γ] Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας [Δ] Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες [E] Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό
Β.00.01 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 30% επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.02 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.03 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης

Επικοινώνησε μαζί μας…

Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Μάθε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ζητήστε μας να σας κάνουμε κλήση.

Θα θέλατε να μιλήσετε τηλεφωνικά με έναν από τους συμβούλους μας;
Απλώς υποβάλετε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα.
Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email αν θέλετε.

    Θα ήθελα να συζητήσουμε:

    Ακολουθήστε μας στα Social Media